Mangata HoldingMCS Żory
 • MCS Sp. z o.o.
 • ul. Strażacka 43 PL 44-240 Żory
 • PL
 • EN
 • DE

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w firmie jest MCS sp. z o.o.
z siedzibą w Żorach, przy ul. Strażackiej 43, 44-240. Jeżeli masz pytania odnośnie  przetwarzania danych zapytaj swojego przełożonego.
Kontakt w tej sprawie jest także możliwy za pośrednictwem adresu:
dane.osobowe@mcs-zory.com.pl

 

Dane osobowe będą przetwarzane przez MCS sp. z o.o.  w szczególności:

 • na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO* w celu: podjęcia działań przed zawarciem umowy, na żądanie osoby której dane dotyczą lub wykonania umowy, której stroną jest osoba której dane dotyczą (dane niezbędne do zawarcia umowy są wskazane na formularzu umowy) oraz art. 6 lit. c) RODO w celu: wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;
 • na podstawie prawnie uzasadnionego interesu MCS sp. z o.o. [tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO] w celu: marketingu produktów lub usług własnych, dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń;
 • na podstawie odrębnej zgody [tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO] w celu: przekazywania klientowi informacji dot. warunków umownych w tym w szczególności: proponowanych zmian umowy, zmian nazwy (firmy), adresu lub siedziby, potwierdzenia przyjęcia reklamacji i udzielenia na nią odpowiedzi na wskazany adres poczty elektronicznej (e-mail)
  a także marketingu bezpośredniego produktów lub usług własnych MCS sp. z o.o. który może być realizowany przez MCS sp. z o.o.  za pomocą środków komunikacji elektronicznej (np e-mail) lub telekomunikacyjnych (np. telefon, video).

 

Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane:

 • dane osobowe przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego Administratora oraz zawarcia lub wykonania umowy będą przechowywane przez okres przewidziany przepisami prawa lub przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do: posprzedażowej obsługi klientów (np. obsługi reklamacji); zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących MCS sp. z o.o. ; wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych);
 • dane osobowe przetwarzane na potrzeby marketingu produktów na podstawie uzasadnionego interesu prawnego, będą przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą;
 • dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przechowywane do czasu jej odwołania.

 

Osoby których dane dotyczą, mają prawo do:

 • dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy Administrator przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania,
 • sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne,
 • żądania od Administratora usunięcia danych na zasadach przewidzianych w art. 17 RODO,
 • żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych na zasadach przewidzianych w art. 18 RODO,
 • przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych Administratorowi danych osobowych oraz przesłania ich innemu administratorowi; na zasadach przewidzianych w art. 20 RODO,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora lub wobec przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego na zasadach przewidzianych w art. 21 RODO,
 • cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem),
 • uzyskania interwencji ludzkiej ze strony Administratora, wyrażenia własnego stanowiska i do zakwestionowania decyzji opartej na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych.

 

Prawa wymienione powyżej można zrealizować m.in. poprzez kontakt na adres podany na wstępie.

 

Ponadto osoba ma także prawo do wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO.

 

Kategorie odbiorców danych (podmiotów przetwarzających dane osobowe w imieniu MCS sp. z o.o. ) to np.: partnerzy handlowi, przedsiębiorcy telekomunikacyjni, firmy świadczące usługi medyczne, ubezpieczyciele, banki, operatorzy pocztowi, przewoźnicy, firmy archiwizujące dokumenty, firmy zajmujące się badaniami opinii klientów, firmy świadczące usługi techniczne (np. dot. systemów informatycznych i serwisów internetowych).

Skontaktuj się z nami

Jeżeli zainteresowała Cię nasza oferta, chcesz poznać szczegóły dotyczące współpracy z firmą MCS Sp. z o. o. napisz lub zadzwoń do nas.